Loại tài sản cố định

CLOUDIFY.VN đã thiết lập sẵn danh sách loại TSCĐ theo thống kê của Bộ Tài chính, phục vụ cho công tác quản lý tài sản trên Sổ tài sản. Tuy nhiên, kế toán vẫn có thể bổ sung, sửa đổi lại loại TSCĐ sao cho phù hợp với nhu cầu quản lý thực tế tại doanh nghiệp.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Loại tài sản cố định.

Last updated