Khai báo khoản mục chi phí

Cho phép khai báo thông tin về từng khoản mục chi phí.

Cách thao tác

  • Tại màn hình danh sách khoản mục chi phí, chọn chức năng Tạo mơi:

  • Khai báo các thông tin về khoản mục chi phí => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

  • Sau khi khai báo xong, nhấn Lưu.

Lưu ý:

1. Để sửa lại thông tin khoản mục chi phí đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

2. Đối với các khoản mục chi phí không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó bấm bỏ tích ở ô Theo dõi.

Last updated