Cơ cấu tổ chức

Danh mục Cơ cấu tổ chức quản lý cơ cấu chi nhánh, phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp, phục vụ cho công tác hạch toán và quản lý chứng từ, báo cáo thống kê của doanh nghiệp

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Cơ cấu tổ chức.

Khai báo cơ cấu tổ chức

Last updated