Loại công cụ, dụng cụ

Cho phép quản lý các loại công cụ dụng cụ, phục vụ cho công tác quản lý công cụ dụng cụ trên Sổ công cụ dụng cụ.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Loại công cụ dụng cụ.

Last updated