Khai báo nhân viên

Cho phép khai báo thông tin về từng nhân viên trong doanh nghiệp.

Cách thao tác

  • Tại màn hình danh sách nhân viên, chọn chức năng Tạo mới.

  • Khai báo các thông tin về nhân viên => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

  • Sau khi khai báo xong, nhấn Lưu.

Lưu ý:

1. Trường hợp nhân viên khai báo vai trò là khách hàng/nhà cung cấp, tích chọn vào phần thông tin Là khách hàngLà nhà cung cấp => thông tin nhân viên sẽ được hệ thống tự động chuyển sang cả danh mục khách hàngdanh mục nhà cung cấp với tính chất là khách hàng/nhà cung cấp cá nhân

2. Để sửa lại thông tin nhân viên đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

3. Đối với những nhân viên không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó bấm bỏ tích ô Theo dõi.

Last updated