TSCĐ đầu tư XDCB hoàn thành đưa vào sử dụng

Định khoản

Nợ TK 211 Tài sản cố định hữu hình

Có TK 241 Xây dựng cơ bản dở dang

Ví dụ

Ngày 03/07/2017, công trình xây dựng tòa nhà làm việc đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng với tổng chi phí sản xuất là 5.000.000.000đ. Thời gian sử dụng 25 năm.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Đưa TSCĐ đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành vào sử dụng" được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:

 • Bước 1: Hạch toán nghiệp vụ nhận tài sản do đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành

  • Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Tạo mới:

  • Hạch toán chứng từ nhận tăng TSCĐ do đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành, sau đó nhấn Lưu.

 • Bước 2: Ghi tăng TSCĐ vào sổ TSCĐ:

  • Vào phân hệ Tài sản cố định\Ghi tăng, chọn chức năng Tạo mới.

 • Khai báo các thông tin về TSCĐ nhận được do đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành.

Lưu ý: Trường hợp TSCĐ không được sử dụng để tính khấu hao hàng tháng, kế toán sẽ tích chọn vào thông tin Không tính khấu hao.

   • Khai báo các thông tin phục vụ cho việc tính khấu hao TSCĐ.

Lưu ý: Đối với những TSCĐ có quy định về mức tối đa khi tính khấu hao, nếu kế toán tích chọn thông tin Giới hạn giá trị tính KH theo luật thuế TNDN và nhập Giá trị tính KH theo luật thì khi thực hiện tính khấu hao TSCĐ hàng tháng, phần chênh lệch giữa Giá trị KH hàng tháng với Giá trị tính KH theo luật (chênh lệch > 0) sẽ được tính vào chi phí không hợp lý.

   • Khai báo các đối tượng phục vụ cho việc phân bổ giá trị khi tính khấu hao TSCĐ.

   • Với TSCĐ đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành được đưa vào sử dụng, kế toán sẽ chọn nguồn gốc hình thành là Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành trên Nguồn gốc hình thành. Đồng thời có thể chọn các chứng từ hạch toán ghi tăng TSCĐ:

  • Sau khi khai báo xong TSCĐ, nhấn Lưu.

Lưu ý: Trường hợp TSCĐ được cấu thành từ nhiều bộ phận hoặc có các phụ tùng kèm theo, kế toán có thể khai báo thông tin trên tab Bộ phận cấu thànhDụng cụ, phụ tùng kèm theo để quản lý.

Last updated