Thuế thu nhập cá nhân

Định khoản

Nợ TK 334, 623, 627, 641, 642... Có TK 3335 Thuế thu nhập cá nhân

Ví dụ

  • Ngày 05/02/2017, kế toán hạch toán thuế TNCN tháng 01 của doanh nghiệp.

  • Ngày 31/12/2017, kế toán quyết toán thuế TNCN cả năm của doanh nghiệp.

Hướng dẫn trên phần mềm

Khi thực hiện tính và hạch toán chi phí lương trên phân hệ Tiền lương, chương trình đã tự động hạch toán thuế TNCN tương ứng. Trường hợp đơn vị không tính lương trên phần mềm Cloudify.vn sẽ hạch toán thuế TNCN ở tại phần chứng từ nghiệp vụ khác với các thao tác chi tiết như sau:

  • Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Tạo mới.

  • Hàng tháng, quý. Hạch toán bút toán xác định số thuế TNCN tạm tính hàng tháng, quý, sau đó nhấn Lưu.

  • Cuối năm, hạch toán phần chênh lệch giữa số quyết toán so với số đã tạm tính trong năm.

Last updated