Nhà cung cấp

Danh mục Nhà cung cấp quản lý thông tin về các nhà cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho doanh nghiệp, phục vụ cho việc lập và hạch toán các chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động mua hàng.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Đối tượng\Nhà cung cấp.

Nhập khẩu danh sách nhà cung cấp từ file excel

  • Vào Danh mục\ Đối tượng\ Nhà cung cấp.

  • Chọn chức năng Nhập từ file.

  • Bấm Tải về mẫu và nhập dữ liệu vào mẫu, rồi bấm Save để lưu file.

  • Bấm vào Chọn file, sau đó bấm Nhập khẩu.

Last updated