Ghi nhận hoa hồng đại lý được hưởng

(Trước khi lập chứng từ, Kế toán cần phải khai báo một hàng hoá là phí hoa hồng có tính chất là Dịch vụ trên danh mục Vật tư hàng hoá).

  • Vào phân hệ Bán hàng, chọn Chứng từ bán hàng hóa, nhấn Tạo mới.

Ghi nhận hoa hồng đại lý được hưởng:

  • Chọn loại chứng từ bán hàng là Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước và chọn phương thức thanh toán.

  • Bỏ tích chọn Kiêm phiếu xuất kho.

  • Tích chọn Lập kèm hóa đơn.

  • Khai báo các thông tin chi tiết của chứng từ bán hàng.

Khai báo các thông tin về thuế và hóa đơn.

  • Kế toán nhập trực tiếp thông tin hóa đơn GTGT xuất cho khách hàng tại mục Hóa đơn.

Nhấn Lưu.

Last updated