Vật tư hàng hóa

Danh mục vật tư, hàng hoá cho phép quản lý toàn bộ vật tư, hàng hoá, thành phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, phục vụ cho việc lập và hạch toán các chứng từ liên quan đến hoạt động mua, bán hàng hoá, nhập xuất kho vật tư, hàng hoá, CCDC...

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Vật tư hàng hoá\Vật tư hàng hoá.

Nhập khẩu danh sách vật tư, hàng hoá từ file excel:

  • vào Danh mục\ Vật tư hàng hóa\ Vật tư hàng hóa

  • Bấm chọn chức năng Nhập từ file

  • Bấm Tải về mẫu và nhập dữ liệu vào mẫu, rồi bấm Save để lưu file.

  • Bấm vào Chọn file, sau đó bấm Nhập khẩu.

Last updated