Thiết lập hệ thống

Cho phép thay đổi các tùy chọn của hệ thống như: một số mặc định chung và riêng, thay đổi phông chữ trên báo cáo, mức lương tối thiểu, phương pháp tính giá xuất kho, định dạng số, sao lưu,..

Cách thao tác

Vào menu Hệ thống\Tuỳ chọn, tại đây kế toán có thể thiết lập các tuỳ chọn sau:

Tuỳ chọn riêng

Tại phần Tuỳ chọn riêng, kế toán sẽ thiết lập tuỳ chọn liên quan đến giao diện nhập liệu => thiết lập này chỉ được áp dụng với từng người dùng:

 • Hạn chế tài khoản khi nhập chứng từ: nếu tích chọn, khi chọn tài khoản hạch toán trên chứng từ, hệ thống sẽ chỉ hiển thị ra danh sách các tài khoản đã được thiết lập trên danh mục Tài khoản ngầm định. Ngược lại, nếu không tích chọn, hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ các tài khoản đã được khai báo trên danh mục Hệ thống tài khoản.

Tuỳ chọn chung

Tại phần Tuỳ chọn chung, kế toán sẽ thiết lập các tuỳ chọn liên quan đến: chế độ kế toán - năm tài chính, tiền tệ => các thiết lập này sẽ được áp dụng cho toàn bộ người dùng:

Năm tài chính:

 • Cho phép kế toán thay đổi lại năm tài chính đã được thiết lập khi thực hiện Tạo dữ liệu kế toán.

Tiền tệ:

 • Có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ: nếu tích chọn, thì ngoài đồng tiền hạch toán đã được thiết lập khi Tạo dữ liệu mới, kế toán có thể sử dụng thêm các đồng tiền hạch toán khác đã được khai báo trên danh mục Loại tiền.

 • TK xử lý chênh lệch tỷ giá xuất quỹ: cho phép chọn tài khoản ngầm định trên chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá khi thực hiện chức năng Tính giá giá xuất quỹ trong trường hợp xử lý chênh lệch lãi/lỗ.

 • TK xử lý chênh lệch tỷ giá thu tiền KH/trả tiền NCC: cho phép chọn tài khoản ngầm định xử lý chênh lệch tỷ giá trên chức năng Thu tiề khách hàng/Trả tiền nhà cung cấp.

Khác

 • Cách phân bổ CCDC, chi phí trả trước tháng đầu tiên:

  • Phân bổ tròn tháng: Nếu chọn tùy chọn này khi phân bổ tháng đầu tiên số tiền phân bổ vẫn tính tròn một tháng

  • Phân bổ từ ngày ghi tăng: Nếu chọn tùy chọn này thì khi phân bổ tháng đầu tiên sẽ tính chi phí phân bổ từ ngày ghi tăng

 • Cách lấy số liệu Thực chi của Hợp đồng bán: Thiết lập này ảnh hưởng đến cách lấy số liệu cột Thực chi và các chứng từ hiển thị tại tab Thực chi trên danh sách Hợp đồng bán, cụ thể:

  • Khi ghi nhận chi phí: Khi chọn tùy chọn này thì số liệu Thực chi sẽ lấy dữ liệu từ các chứng từ ghi nhận chi phí có phát sinh hợp đồng bán (Ví dụ: Các chứng từ hạch toán Nợ TK 621, 622, 623, 627, 641, 642, 632, 635, 811/Có TK 331, 3388, 11x).

  • Khi thực chi bằng tiền: Khi chọn tùy chọn này thì số liệu Thực chi sẽ lấy dữ liệu từ các chứng từ chi tiền có phát sinh hợp đồng bán (Ví dụ: Các chứng từ hạch toán Nợ 331, 3388/Có TK 11x).

  • Cả hai: Khi chọn tùy chọn này thì số liệu Thực chi sẽ lấy dữ liệu từ tất cả các chứng từ ghi nhận chi phí và chứng từ chi tiền có phát sinh hợp đồng bán.

Báo cáo, chứng từ

Tại phần Báo cáo, chứng từ, kế toán sẽ thiết lập tuỳ chọn liên quan đến tiêu đề trên mẫu in => Thiết lập này sẽ được áp dụng cho toàn bộ người dùng và không phân biệt chi nhánh:

Tiền lương

Tại phần Tiền lương, kế toán sẽ thiết lập các tuỳ chọn phục vụ cho việc chấm côngtính lương trên phân hệ Tiền lương=> các thiết lập này sẽ được áp dụng cho toàn bộ người dùng và không phân biệt chi nhánh:

 • Làm việc ngày Thứ bảy: nếu tích chọn thì trên bảng chấm công, kế toán có thể thực hiện chấm công chi tiết cho cho ngày Thứ 7.

 • Làm việc ngày Chủ nhật: nếu tích chọn thì trên bảng chấm công, kế toán có thể thực hiện chấm công chi tiết cho cho ngày Chủ nhật.

Vật tư hàng hoá

Tại phần Vật tư hàng hoá, kế toán sẽ thiết lập các tuỳ chọn phục vụ cho việc quản lý vật tư, hàng hoá trên phần mềm => các thiết lập này sẽ được áp dụng cho toàn bộ người dùng và không phân biệt chi nhánh:

 • Phương pháp tính giá xuất kho: cho phép lựa chọn phương pháp tính giá xuất kho cho các chứng từ xuất => kế toán sẽ lựa chọn 1 trong 4 phương pháp sau: Bình quân cuối kỳ, Bình quân tức thời, Nhập trước xuất trước hoặc Đích danh.

 • Cho phép xuất quá số lượng tồn: nếu tích chọn, hệ thống vẫn cho ghi sổ các chứng từ có phát sinh vật tư, hàng hoá bị xuất quá số tồn trong kho.

Định dạng số

Tại phần Định dạng số, kế toán sẽ thiết lập các tuỳ chọn phục vụ cho việc hiển thị giá trị dưới dạng chữ số trên hệ thống => các thiết lập này sẽ được áp dụng cho toàn bộ người dùng và không phân biệt chi nhánh:

Last updated