Dịch vụ phát sinh là chi phí mua hàng cần phân bổ vào giá trị hàng mua về

  1. Vào phân hệ Mua hàng, chọn Chứng từ mua dịch vụ , nhấn Tạo mới.

2. Khai báo các thông tin chi tiết của chứng từ mua dịch vụ.

  • Chọn phương thức thanh toán.

  • Chọn mua dịch vụ có nhận kèm hóa đơn hay không hoặc mua dịch vụ không có hóa đơn. => Nếu chọn Nhận kèm hóa đơn, Kế toán khai báo bổ sung các thông tin hóa đơn và thông tin thuế GTGT trên tab Thuế.

  • Tích chọn Là chi phí mua hàng.

  • Mục NV mua hàng: Chọn nhân viên tương ứng, nếu có nhu cầu theo dõi tình hình mua dịch vụ theo nhân viên mua hàng phụ trách.

3. Nhấn Lưu. Lưu ý: Nếu chứng từ mua dịch vụ lựa chọn phương thức Thanh toán ngay, chương trình sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt, uỷ nhiệm chi, séc chuyển khoản hay séc tiền mặt mà tự động sinh ra các chứng từ chi tiền mặt hoặc chi tiền gửi ngân hàng trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng.

Last updated