Xuất nguyên vật liệu cho hoạt động đầu tư XDCB hoặc sửa chữa lớn TSCĐ

Định khoản

Nợ TK 241 Xây dựng cơ bản dở dang

Có TK 152 Nguyên liệu, vật liệu

Ví dụ

Ngày 17/01/2017, xuất nguyên vật liệu cho đầu tư xây dựng cơ bản dở dang:

  • Thép tròn cuộn phi 6mm (CT3) số lượng 1.000kg

  • Thép tròn cuộn phi 8mm (CT3) số lượng 500kg

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Xuất nguyên vật liệu dùng cho hoạt động đầu tư XDCB hoặc sửa chữa lớn TSCĐ" được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Kho\Xuất kho, chọn chức năng Tạo mới.

  • Chọn loại phiếu xuất kho là Khác (Xuất sử dụng, góp vốn ...).

  • Khai báo các thông tin khác của phiếu xuất kho, nhấn Lưu.

  • Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu xuất kho cần in.

Last updated