Doanh nghiệp áp dụng TT200

Điều kiện áp dụng

Áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất theo hợp đồng, với đối tượng tập hợp chi phí sẽ là các các hợp đồng cụ thể.

Thông thường mục đích của việc tính giá thành theo hợp đồng là để xác định giá trị của thương vụ là bao nhiêu, không quan tâm đến đơn giá của từng hàng hoá trên sản phẩm. Ví dụ: có hợp đồng đặt 05 bức tranh hoa, 5 bức tranh chữ và 5 bức tranh chân dung, sau khi tính giá thành xong thì toàn bộ số tranh này sẽ được bàn giao thẳng cho khách hàng mà không nhập kho

Hướng dẫn trên phần mềm

Đối với các doanh nghiệp áp dụng theo TT200, việc tính giá thành theo Hợp đồng được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khai báo nguyên vật liệu sản xuất và thành phẩm

 • Vào Danh mục\Vật tư hàng hoá\Vật tư hàng hoá, chọn chức năng Tạo mới.

 • Khai báo nguyên vật liệu hoặc thành phẩm:

  • Nếu khai báo nguyên vật liệu, sẽ chọn tính chất là Vật tư hàng hoá.

  • Nếu khai báo thành phẩm, sẽ chọn tính chất là Thành phẩm.

Lưu ý: Khi khai báo thành phẩm, thực hiện khai báo thêm định mức nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất ra thành phẩm bên tab Định mức nguyên vật liệu.

 • Sau khi khai báo xong, nhấn Lưu.

Bước 2: Khai báo hợp đồng bán được sử dụng để tập hợp chi phí khi tính giá thành

 • Vào phân hệ Hợp đồng\tab Hợp đồng bán, chọn chức năng Tạo mới.

 • Khai báo thông tin về hợp đồng. => Để tập hợp được chi phí theo hợp đồng khi tính giá thành, cần phải tích chọn vào thông tin Tính giá thành trên hợp đồng.

 • Khai báo các mặt hàng được sản xuất theo hợp đồng.

Sau khi khai báo xong nhấn Lưu.

Lưu ý: Sau khi khai báo các hàng hoá được bán theo hợp đồng trên tab Hàng hoá dịch vụ, hệ thống sẽ tự động cập nhật lại thông tin Giá trị hợp đồng bên tab Thông tin chung.

Bước 3: Xuất kho nguyên vật liệu sản xuất

 • Vào phân hệ Kho\ Lệnh sản xuất, chọn chức năng Tạo mới.

 • Khai báo lệnh sản xuất.

 • Chọn các thành phẩm và nhập số lượng cần sản xuất, hệ thống sẽ tự động tính ra số lượng nguyên vật liệu cần để sản xuất căn cứ vào thông tin định mức NVL đã được thiết lập ở Bước 1.

 • Nhất Lưu.

 • Chọn chức năng Lập phiếu xuất trên lệnh sản xuất.

 • Tích chọn các thành phẩm cần xuất NVL, nhấn Đồng ý.

 • Nhập bổ sung các thông tin còn thiếu cho chứng từ xuất kho như lý do xuất, TK Nợ,...

 • Chọn thông tin Hợp đồng bên tab Thống kê.

 • Nhấn Lưu.

Lưu ý:

1. Với nguyên vật liệu tính giá xuất kho theo phương pháp Bình quân cuối kỳ, đơn giá sẽ được hệ tự động tính sau khi thực hiện chức năng Tính giá xuất kho trên phân hệ Kho.

2. Với nguyên vật liệu tính giá xuất kho theo phương pháp Bình quân tức thời, Giá đích danhNhập trước xuất trước, đơn giá sẽ được hệ thống tự động tính sau khi chứng từ xuất kho được Ghi sổ.

3. Với những doanh nghiệp không quản lý lệnh sản xuất có thể bỏ qua bước này và vào phân hệ Kho\tab Nhập, xuất kho để lập chứng từ xuất kho sản xuất.

Bước 4: Hạch toán các chi phí phát sinh

Các chi phí phát sinh liên quan đến việc tính giá thành (Nợ TK 621, 622, 623, 627, 154) có thể được hạch toán trên phân hệ Quỹ, Ngân hàng hoặc Tổng hợp.

Lưu ý:

1. Khi hạch toán các chứng từ chi phí phát sinh nếu xác định được là chi phí phát sinh cho hợp đồng nào, thì chọn thông tin tại cột Hợp đồng hoặc bỏ trống nếu chưa xác định được hợp đồng.

2. Tài khoản 623 chỉ áp dụng đối với các những doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, những doanh nghiệp có lĩnh vực hoạt động khác thì không chọn tài khoản này.

Bước 5: Xác định kỳ tính giá thành

 • Vào phân hệ Giá thành\tab Hợp đồng, chọn chức năng Tạo mới.

 • Chọn kỳ tính giá thành và nhấn nút Chọn, phần mềm sẽ tự động lấy lên những hợp đồng cần tính giá thành trong kỳ đã chọn.

 • Nhấn Lưu.

Lưu ý: Sử dụng chức năng Chọn/Xóa để chọn bổ sung hoặc xóa các hợp đồng trên danh sách.

Bước 6: Phân bổ chi phí chung

Với các doanh nghiệp tính giá xuất kho theo phương pháp Bình quân cuối kỳ, trước khi thực hiện phân bổ chi phí chung cần phải thực hiện chức năng Tính giá xuất kho trên phân hệ Kho. Sau đó, thực hiện phân bổ chi phí chung theo hướng dẫn sau:

 • Vào phân hệ Giá thành\tab Hợp đồng.

 • Chọn chức năng Phân bổ chi phí chung ngay trên form Kỳ tính giá thành.

 • Nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tổng hợp các chứng từ xuất kho NVL (TK 621), hạch toán chi phí lương (TK 622), chi phí sản xuất chung (TK 627) chưa có thông tin Hợp đồng để thực hiện việc phân bổ.

 • Nhập tỷ lệ phân bổ và lựa chọn tiêu thức phân bổ.

 • Nhấn Phân bổ, hệ thống sẽ tự động phân bổ chi phí theo từng hơp đồng trong kỳ tính giá thành.

 • Nhấn Lưu.

Bước 7. Kết chuyển chi phí

 • Vào phân hệ Giá thành\tab Hợp đồng.

 • Chọn chức năng Kết chuyển chi phí (hoặc nhấn chọn chức năng Kết chuyển chi phí ngay trên form của tab Kỳ tính giá thành).

 • Bấm Tạo mới .

 • Chọn Kỳ tính giá thành.

 • Nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tự động tổng hợp chi phí từ các TK 621, 622, 627,... để kết chuyển sang 154.

 • Kiểm tra chứng từ kết chuyển chi phí.

 • Nhấn Lưu.

Bước 8: Nghiệm thu hợp đồng

 • Vào phân hệ Giá thành\tab Hợp đồng.

 • Chọn chức năng Nghiệm thu hợp đồng (hoặc nhấn chọn chức năng Nghiệm thu hợp đồng ngay trên form của tab Kỳ tính giá thành).

 • Bấm Tạo mới.

 • Chọn kỳ tính giá thành và tích chọn các hợp đồng cần nghiệm thu.

Lưu ý: Nhấn Lấy dữ liệu để xem được doanh thu đã phát sinh theo từng hợp đồng bán.

 • Nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tự động tổng hợp chi phí của từ TK 154 để kết chuyển sang TK 632.

 • Nhập kết quả nghiệm thu cho từng hợp đồng.

 • Nhấn Lưu.

Last updated