Phân quyền cho vai trò
Cho phép phân quyền từng nghiệp vụ trên các phân hệ, từng chức năng trên các chứng từ cho từng vai trò.
Cách thao tác
    Chọn vai trò trên màn hình danh sách vai trò, sau đó chọn chức năng Phân quyền trên thanh công cụ :
    Bấm tích chọn các quyền được phép thực hiện.
    Sau khi thực hiện phân quyền xong, nhấn Đồng ý.
Last modified 2yr ago
Copy link