Phân quyền cho vai trò

Cho phép phân quyền từng nghiệp vụ trên các phân hệ, từng chức năng trên các chứng từ cho từng vai trò.

Cách thao tác

  • Chọn vai trò trên màn hình danh sách vai trò, sau đó chọn chức năng Phân quyền trên thanh công cụ :

  • Bấm tích chọn các quyền được phép thực hiện.

  • Sau khi thực hiện phân quyền xong, nhấn Đồng ý.

Last updated