Lập chứng từ ghi sổ

Cho phép lập chứng từ ghi sổ cho các chứng từ cùng loại.

Ví dụ

Ngày 31/01/2017 thực hiện lập chứng từ ghi sổ cho tất cả các chứng từ bán hàng chưa thu tiền phát sinh trong tháng 01/2017

Hướng dẫn trên phần mềm Nghiệp vụ "Lập chứng từ ghi sổ" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vào Tổng hợp\Chứng từ ghi sổ, chọn chức năng Tạo mới.

Khai báo diễn giải, ngày và số chứng từ, sau đố nhấn Chọn chứng từ.

Thiết lập điều kiện để tìm kiếm chứng từ, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

Tích chọn các chứng từ được lập chung vào chứng từ ghi sổ, sau đó nhấn Đồng ý.

Hệ thống sẽ tự động lấy các chứng từ vừa chọn sang chứng từ ghi sổ.

Nhấn Lưu để lưu thông tin chứng từ ghi sổ vừa lập.

Lưu ý: Nếu chứng từ nào đã chọn lập trong chứng từ ghi sổ rồi thì lần sau lập chứng từ ghi sổ sẽ không hiển thị trong danh sách để chọn lại nữa.

Last updated