Trả lương cho nhân viên bằng tiền mặt

 • Tại phân hệ Tiền lương , chọn chức năng Trả lương.

 • Nhập ngày trả lương, sau đó tích chọn phương thức thanh toán là Tiền mặt.

Tích chọn xong những nhân viên được trả lương, nhấn Trả lương, nhấn Đồng ý khi đó hệ thống tự động sinh ra chứng từ Phiếu chi trả lương nhân viên.

 • Kiểm tra lại các thông tin do hệ thống tự động sinh ra:

  • Thông tin chung: hệ thống đã tự động lấy lên thông tin lý do chi. Kế toán có thể khai báo bổ sung các thông tin còn thiếu (nếu có).

  • Thông tin chứng từ: nhập thông tin về Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ => Ngày hạch toán phải lớn hoặc bằng Ngày chứng từ, riêng Số chứng từ sẽ được hệ thống tự động đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập.

  • Thông tin hạch toán: hệ thống đã tự động hạch toán nghiệp vụ trả lương cho nhân viên bằng tiền mặt.

  • Thông tin trả lương: liệt kê danh sách nhân viên cùng số tiền lương được trả.

 • Sau khi kiểm tra và nhập bổ sung thông tin cho phiếu chi trả lương, nhấn Lưu.

Last updated