Khai báo mã thống kê

Cho phép khai báo thông tin về từng mã thống kê.

Cách thao tác

  • Tại màn hình danh sách mã thống kê, chọn chức năng Tạo mới:

  • Khai báo các thông tin về mã thống kê => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

  • Sau khi khai báo xong, nhấn Lưu.

Lưu ý:

1. Để sửa lại thông tin mã thống kê đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

2. Đối với các mã thống kê không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó bấm bỏ tích ở ô Theo dõi.

Last updated