Khai báo nhóm khách hàng, nhà cung cấp

Cho phép khai báo một nhóm đối tượng, phục vụ cho việc quản lý khách hàng và nhà cung cấp của doanh nghiệp.

Cách thao tác

  • Tại màn hình danh sách nhóm khách hàng, nhà cung cấp, chọn chức năng Tạo mới:

  • Khai báo thông tin về nhóm khách hàng, nhà cung cấp => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

  • Sau khi khai báo xong, nhấn Lưu.

Lưu ý:

1. Để sửa lại thông tin nhóm khách hàng, nhà cung cấp đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

2. Đối với các nhóm khách hàng, nhà cung cấp không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó bỏ tích chọn ở ô Theo dõi.

Last updated