Nhân viên

Danh mục Nhân viên quản lý thông tin về nhân viên thuộc các phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp, phục vụ cho việc lập các chứng từ kế toán cũng như tính lương hàng tháng cho nhân viên.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Đối tượng\Nhân viên.

Nhập khẩu danh sách nhân viên từ file excel:

  • Vào Danh mục\ Đối tượng\ Nhân viên.

  • Chọn chức năng Nhập từ file.

  • Bấm Tải về mẫu và nhập dữ liệu vào mẫu, rồi bấm Save để lưu file.

  • Bấm vào Chọn file, sau đó bấm Nhập khẩu.

Last updated