Khai báo đối tượng tập hợp chi phí

Cho phép khai báo thông tin về từng đối tượng tập hợp chi phí được sử dụng trong công tác tính giá thành sản phẩm.

Cách thao tác

Khai báo đối tượng tập hợp chi phí theo phân xưởng

 • Tại màn hình danh sách đối tượng tập hợp chi phí, chọn chức năng Tạo mới.

 • Chọn loại đối tượng là Phân xưởng, sau đó khai báo các thông tin chi tiết về đối tượng tập hợp chi phí => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

Chọn thành phẩm để tính giá thành:

 • Bấm Thêm mới để nhập được dòng thành phẩm.

 • Sau khi khai báo xong nhấn Lưu.

Khai báo đối tượng tập hợp chi phí theo sản phẩ

 • Tại màn hình danh sách đối tượng tập hợp chi phí, chọn chức năng Tạo mới.

 • Chọn loại đối tượng là Sản phẩm.

 • hai báo các thông tin về đối tượng tập hợp chi phí => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

 • Sau khi khai báo xong nhấn Lưu.

Khai báo đối tượng tập hợp chi phí theo quy trình sản xuất

 • Tại màn hình danh sách đối tượng tập hợp chi phí, chọn chức năng Tạo mới.

 • Chọn loại đối tượng là Quy trình sản xuất.

 • Khai báo các thông tin về đối tượng tập hợp chi phí => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

 • Sau khi khai báo xong nhấn Lưu.

Khai báo đối tượng tập hợp chi phí theo công đoạn sản xuất

 • Tại màn hình danh sách đối tượng tập hợp chi phí, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ.

 • Chọn loại đối tượng là Công đoạn, sau đó khai báo các thông tin chi tiết về đối tượng tập hợp chi phí => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

 • Kế toán sẽ lựa chọn chỉ tập hợp chi phí đến công đoạn hay tập hợp đến từng sản phẩm của công đoạn:

  • Tập hợp chi phí đến công đoạn => thường áp dụng với các công đoạn chỉ sản xuất ra một thành phẩm

  • Tập hợp chi phí đến từng sản phẩm trong công đoạn => thường áp dụng đối với các công đoạn sản xuất nhiều thành phẩm

 • Sau khi khai báo xong nhấn Lưu.

Lưu ý: Trước khi khai báo công đoạn có tích chọn tập hợp chi phí đến từng sản phẩm thuộc công đoạn, thì cần phải khai báo các đối tượng tập hợp chi phí với tính chất là Sản phấm cho các sản phẩm được sản xuất ra từ công đoạn.

Last updated