Doanh nghiệp áp dụng TT133

Điều kiện áp dụng

Áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng như: giày da, may mặc, phim ảnh, băng đĩa nhạc... và đối tượng tập hợp chi phí sẽ là các các đơn hàng cụ thể.

Thông thường mục đích của việc tính giá thành theo đơn hàng là để xác định giá vốn của thương vụ là bao nhiêu, không quan tâm đến đơn giá của từng sản phẩm. Ví dụ: có đơn hàng đặt 30 bộ bàn ghế ăn, tính giá thành xong thì toàn bộ số bàn ghế này sẽ được bàn giao thẳng cho khách hàng mà không nhập kho

Hướng dẫn trên phần mềm

Đối với các doanh nghiệp áp dụng theo TT133, việc tính giá thành theo Đơn hàng được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khai báo nguyên vật liệu sản xuất và thành phẩm

 • Vào Danh mục\Vật tư hàng hoá\Vật tư hàng hoá, chọn chức năng Tạo mới.

 • Khai báo nguyên vật liệu hoặc thành phẩm:

  • Nếu khai báo nguyên vật liệu, sẽ chọn tính chất là Vật tư hàng hoá.

  • Nếu khai báo thành phẩm, sẽ chọn tính chất là Thành phẩm.

Lưu ý: Khi khai báo thành phẩm, thực hiện khai báo thêm định mức nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất ra thành phẩm bên tab Định mức nguyên vật liệu.

 • Sau khi khai báo xong, nhấn Lưu

Bước 2: Khai báo đơn đặt hàng được sử dụng để tập hợp chi phí khi tính giá thành

 • Vào phân hệ Bán hàng\ Đơn đặt hàng, chọn chức năng Tạo mới.

 • Khai báo thông tin về đơn đặt hàng. => Để tập hợp được chi phí theo đơn hàng khi tính giá thành, cần phải tích chọnthông tin Tính giá thành trên đơn đặt hàng.

 • Sau khi khai báo xong nhấn Lưu.

Bước 3: Xuất kho nguyên vật liệu sản xuất

 • Vào phân hệ Kho\ Lệnh sản xuất, chọn chức năng Tạo mới.

 • Khai báo lệnh sản xuất.

 • Chọn các thành phẩm và nhập số lượng cần sản xuất, hệ thống sẽ tự động tính ra số lượng nguyên vật liệu cần để sản xuất căn cứ vào thông tin định mức NVL đã được thiết lập ở Bước 1.

 • Nhất Lưu.

 • Chọn chức năng Lập phiếu xuất trên lệnh sản xuất.

 • Tích chọn các thành phẩm cần xuất NVL, nhấn Đồng ý.

 • Nhập bổ sung các thông tin còn thiếu cho chứng từ xuất kho như lý do xuất, TK Nợ,...

 • Chọn thông tin Khoản mục CP Đơn hàng bên tab Thống kê.

 • Nhấn Lưu.

Lưu ý:

1. Với nguyên vật liệu tính giá xuất kho theo phương pháp Bình quân cuối kỳ, đơn giá sẽ được hệ tự động tính sau khi thực hiện chức năng Tính giá xuất kho trên phân hệ Kho.

2. Với nguyên vật liệu tính giá xuất kho theo phương pháp Bình quân tức thời, Giá đích danhNhập trước xuất trước, đơn giá sẽ được hệ thống tự động tính sau khi chứng từ xuất kho được Ghi sổ.

3. Với những doanh nghiệp không quản lý lệnh sản xuất có thể bỏ qua bước này và vào phân hệ Kho\Xuất kho để lập chứng từ xuất kho sản xuất.

Bước 4: Hạch toán các chi phí phát sinh

Các chi phí phát sinh liên quan đến việc tính giá thành (Nợ TK 154) có thể được hạch toán trên phân hệ Quỹ, Ngân hàng hoặc Tổng hợp.

Lưu ý:

1. Khi thực hiện tính giá thành theo TT133, bắt buộc phải chọn thông tin về Khoản mục CP. Riêng thông tin về Đơn hàng, sẽ chọn nếu xác định được là chi phí phát sinh cho đơn hàng nào và bỏ trống nếu chưa xác định được đơn hàng.

2. Khoản mục Chi phí sử dụng máy thi công chỉ áp dụng đối với những doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, những doanh nghiệp có lĩnh vực hoạt động khác thì không chọn khoản mục chi phí này.

Bước 5: Xác định kỳ tính giá thành

 • Vào phân hệ Giá thành\ Đơn hàng, chọn chức năng Tạo mới.

 • Chọn kỳ tính giá thành và nhấn nút Chọn, phần mềm sẽ tự động lấy lên những đơn hàng cần tính giá thành trong kỳ đã chọn.

 • Bấm tích chọn đơn hàng cần tính giá sau đó bấm Đồng ý.

 • Nhấn Lưu.

Lưu ý: Sử dụng chức năng Chọn/Xóa để chọn bổ sung hoặc xóa các đơn hàng trên danh sách.

Bước 6: Phân bổ chi phí chung

Với các doanh nghiệp tính giá xuất kho theo phương pháp Bình quân cuối kỳ, trước khi thực hiện phân bổ chi phí chung cần phải thực hiện chức năng Tính giá xuất kho trên phân hệ Kho. Sau đó, thực hiện phân bổ chi phí chung theo hướng dẫn sau:

 • Vào phân hệ Giá thành\Đơn hàng\ Khai báo kỳ tính giá thành. Chọn kỳ tính giá thành cần phân bổ chi phí.

 • Chọn chức năng Phân bổ chi phí chung trên thanh công cụ của tab Khai báo kỳ tính giá thành. Hệ thống sẽ tổng hợp các chứng từ xuất kho NVL, hạch toán chi phí lương, chi phí sản xuất chung có hạch toán Nợ TK 154, chọn Khoản mục CP nhưng chưa chọn Đơn hàng để thực hiện việc phân bổ.

 • Nhấn Phân bổ, hệ thống sẽ tự động phân bổ chi phí theo từng đơn hàng trong kỳ tính giá thành.

 • Nhấn Lưu.

Lưu ý:

1. Có thể kiểm tra danh sách chứng được tổng hợp để phân bổ chi phí chung bằng cách sử dụng chức năng Xem tại cột Chi tiết chứng từ trên tab Xác định chi phí phân bổ.

2. Nếu chọn chức năng Lấy lại dữ liệu, các thông tin thiết lập phục vụ cho việc phân bổ chi phí chung trước đó sẽ bị xóa đi và phải thực hiện lại việc khai báo.

3. Sau khi tính giá thành xong, có thể kiểm tra thông tin chi phí chung được phân bổ trên tab Bảng phân bổ chi phí chung của màn hình danh sách kỳ tính giá thành.

Bước 7: Nghiệm thu đơn hàng

 • Vào phân hệ Giá thành\ Đơn hàng.

 • Chọn chức năng Nghiệm thu đơn hàng

 • Bấm Tạo mới.

Lưu ý: Nhấn Lấy dữ liệu để xem được doanh thu đã phát sinh theo từng đơn hàng.

 • Nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tự động tổng hợp chi phí của từ TK 154 để kết chuyển sang TK 632.

 • Nhập kết quả nghiệm thu cho từng đơn hàng.

 • Nhấn Lưu.

Last updated