Tăng TSCĐ thuê tài chính

Định khoản

Nợ TK 212 Tài sản cố định hữu hình thuê tài chính (TT200)

Có TK 341 Vay và nợ thuê tài chính

Ví dụ

Ngày 10/05/2017, doanh nghiệp nhận được TSCĐ thuê tài chính của công ty Ánh Sao: xe xúc lật Komatsu SD10-2, giá mua chưa thuế GTGT: 550.000.000 VND, thời gian sử dụng 5 năm

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Tăng TSCĐ thuê tài chính" được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:

 • Bước 1: Hạch toán nghiệp vụ tăng TSCĐ thuê tài chính

  • Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Tạo mới.

  • Hạch toán chứng từ nhận tăng TSCĐ thuê tài chính, sau đó nhấn Lưu.

 • Bước 2: Ghi tăng TSCĐ vào sổ TSCĐ:

  • Vào phân hệ Tài sản cố định\Ghi tăng, chọn chức năng Tạo mới.

 • Khai báo các thông tin về TSCĐ thuê tài chính nhận được.

Lưu ý:Trường hợp TSCĐ không được sử dụng để tính khấu hao hàng tháng, kế toán sẽ tích chọn vào thông tin Không tính khấu hao.

   • Khai báo các thông tin phục vụ cho việc tính khấu hao TSCĐ.

Lưu ý: Đối với những TSCĐ có quy định về mức tối đa khi tính khấu hao, nếu kế toán tích chọn thông tin Giới hạn giá trị tính KH theo luật thuế TNDN và nhập Giá trị tính KH theo luật thì khi thực hiện tính khấu hao TSCĐ hàng tháng, phần chênh lệch giữa Giá trị KH hàng tháng với Giá trị tính KH theo luật (chênh lệch > 0) sẽ được tính vào chi phí không hợp lý.

   • Khai báo các đối tượng phục vụ cho việc phân bổ giá trị khi tính khấu hao TSCĐ.

   • Với TSCĐ tăng thông qua hình thức góp vốn, kế toán sẽ chọn nguồn gốc hình thành là Thuê tài chính trên Nguồn gốc hình thành. Đồng thời có thể chọn các chứng từ hạch toán ghi tăng TSCĐ:

 • Sau khi khai báo xong TSCĐ, nhấn Lưu.

Lưu ý: Trường hợp TSCĐ được cấu thành từ nhiều bộ phận hoặc có các phụ tùng kèm theo, kế toán có thể khai báo thông tin trên Bộ phận cấu thànhDụng cụ, phụ tùng kèm theo để quản lý.

Last updated