Trả lại hàng bán

Định khoản

1. Nhận lại hàng bị trả lại

Nợ TK 155, 156...

Có TK 632 Giá vốn hàng bán

2. Thanh toán với người mua số tiền hàng bị trả lại

Nợ TK 5212 Hàng bán bị trả lại (TT200)

Nợ TK 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (TT133)

Nợ TK 3331 Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

Có TK 111, 112, 131...

Ví dụ Ngày 11/01/2017 bán hàng cho công ty TNHH Hoàng Gia (đã thanh toán)

 • Ti vi LG 21 inches, số lượng: 10, đơn giá: 2.000.000đ, VAT: 10%.

 • Ti vi LG 29 inches, số lượng: 10, đơn giá: 3.000.000đ, VAT: 10%.

Ngày 13/01/2017 Công ty TNHH Hoàng Gia phát hiện 01 Ti vi LG 29 inches bị hỏng màn hình không sử dụng được nên yêu cầu trả lại hàng. Đơn vị đã nhận hóa đơn trả lại hàng của công ty Hoàng Gia. Đồng thời nhập kho hàng trả lại và trả lại tiền cho công ty TNHH Hoàng Gia.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Trả lại hàng bán" được thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Vào phân hệ Bán hàng, chọn Trả lại hàng bán,nhấn Tạo mới.

 • Chọn loại chứng từ bán hàng có hàng bị trả lại.

 • Lựa chọn phương thức giảm trừ cho chứng từ trả lại.

 • Chọn chứng từ bán hàng có mặt hàng được giảm giá bằng cách sau:

  • Bấm chọn mũi tên sổ xuống tại dòng Chứng từ BH, chọn chứng từ bán hàng trong danh sách.

 • Khai báo thêm các thông tin trên chứng từ trả lại hàng bán.

 • Tích chọn ô Kiêm phiếu nhập kho, nếu muốn lập luôn phiếu nhập kho cho hàng bán bị trả lại.

 • Khai báo thông tin hóa đơn trả lại hàng bán của khách hàng.

 • Nhấn Lưu.

Last updated