Khai báo nhà cung cấp

Cho phép khai báo thông tin liên quan đến nhà cung cấp như: tên, địa chỉ, mã số thuế, tài khoản ngân hàng, thông tin về đối tượng liên hệ của nhà cung cấp (nếu có)...

Cách thao tác

  • Tại màn hình danh sách nhà cung cấp, chọn chức năng Tạo mới .

  • Lựa chọn nhà cung cấp cần khai báo Tổ chức hay Cá nhân.

  • Trên tab Thông tin chung, khai báo các thông tin chi tiết về nhà cung cấp=> với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

  • Trên tab Khác, khai báo thông tin phục vụ cho việc liên hệ với nhà cung cấp.

Khai báo xong thông tin, nhấn Lưu.

Lưu ý:

1. Trường hợp đối tượng khai báo vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp, tích chọn vào phần thông tin Nhà cung cấp => thông tin khách hàng sẽ được hệ thống tự động chuyển sang cả danh mục Khách hàng.

2. Để sửa lại thông tin khách hàng đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

3. 3. Đối với những nhà cung cấp không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó bấm bỏ tích ô Theo dõi.

Last updated