Nhận tiền vay bằng tiền gửi ngân hàng

Định khoản

Nợ TK 112 Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Có TK 341 Vay và nợ thuê tài chính

Ví dụ

Ngày 20/01/2017, kế toán nhận được giấy báo Có của ngân hàng về khoản vay từ Công ty TNHH Ánh Sao với số tiền vay là 750.000.000đ. Cùng ngày, kế toán thanh toán thực hiện hạch toán bút toán ghi nhận khoản vay trên vào phần mềm.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Nhận tiền vay bằng tiền gửi ngân hàng" được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Ngân hàng\Thu tiền, chọn chức năng Tạo mới\Thu tiền.

  • Chọn lý do thu là Vay nợ.

  • Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Lưu.

  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ thu tiền gửi cần in.

Lưu ý: Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ nhận vay bằng tiền gửi, phần mềm tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ tiền gửi ngân hàng. Thao tác xem báo cáo Sổ tiền gửi ngân hàng thực hiện tương tự như hướng dẫn Tại đây.

Last updated