Nộp bảo hiểm cho nhân viên

Định khoản

Nợ TK 338 Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384, 3385 (TT133), 3386 (TT200))

Có TK 111, 112

Hướng dẫn trên phần mềm

Để thực hiện nghiệp vụ nộp bảo hiểm cho nhân viên, vào phân hệ Tiền lương chọn chức năng Nộp bảo hiểm , sau đó lựa chọn một trong hai cách nộp sau:

Last updated