Kiểm kê Công cụ dụng cụ

1. Định khoản

1.Trường hợp kiểm kê phát hiện thừa

Ghi nhận CCDC thừa sau kiểm kê theo giá trị hợp lý của CCDC tại thời điểm phát hiện

Nợ TK 153 Nếu nhập kho tìm nguyên nhân xử lý Nợ TK242 Nếu chưa xác định nguyên nhân và ghi tăng tiếp tục sử dụng Có TK 3381 Tài sản thừa chờ xử lý 2. Trường hợp kiểm kê phát hiện thiếu

Ghi nhận CCDC thiếu sau kiểm kê

Nợ TK 1381 Tài sản thiếu chờ xử lý Có TK 242

2. Ví dụ

Ngày 31/03/2017, kế toán công cụ, dụng cụ nhận được yêu cầu kiểm kê CCDC từ Kế toán trưởng.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Chức năng kiểm kê CCDC được thực hiện thông qua các bước sau:

Bước 1: Lập Bảng kiểm kê CCDC để ghi nhận và xử lý kết quả kiểm kê

  • Vào phân hệ Công cụ dụng cụ\ Kiểm kê, nhấn Tạo mới.

 • Chọn mốc thời gian cần kiểm kê, sau đó nhấn Đồng ý.

 • Khai báo thông tin kiểm kê thực tế (số lượng còn tốt, số lượng hỏng), sau đó chọn kiến nghị xử lý tương ứng với từng CCDC.

 • Sau khi khai báo xong, nhấn Lưu.

  Lưu ý:

  1. Có thể khai báo thông tin các nhân viên tham gia kiểm kê kho tại tab Thành viên tham gia.

  2. Trường hợp phát hiện được nguyên nhân chênh lệch và đã tiến hành xử lý, kế toán có thể tích chọn thông tin Đã xử lý kiến nghị trên tab Kết quả xử lý.

Bước 2: Xử lý chênh lệch thừa/thiếu sau khi kiểm kê CCDC => trên Bảng kiểm kê công cụ dụng cụ:

 • Với những CCDC có Số kiểm kê thực tế > Số liệu trên sổ kế toán => kế toán sẽ chọn chức năng Ghi tăng trên thanh công cụ để xử lý CCDC thừa.

 • Với những CCDC có Số kiểm kê thực tế < Số liệu trên sổ kế toán => kế toán sẽ chọn chức năng Ghi Giảm trên thanh công cụ để xử lý CCDC thiếu.

Last updated