Vật tư hàng hóa

Nhóm danh mục Vật tư hàng hoá cho phép kế toán:

Last updated