Khai báo các cặp tài khoản kết chuyển

Cho phép khai báo một cặp tài khoản kết chuyển được sử dụng để kết chuyển doanh thu, chi phí hoặc lợi nhuận cuối kỳ.

Cách thao tác

  • Tại màn hình danh sách tài khoản kết chuyển, chọn chức năng Tạo mới trên thanh công cụ.

Khai báo thông tin về cặp tài khoản kết chuyển => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

Sau khi khai báo xong, nhấn Lưu.

Lưu ý:

1. Khai báo thông tin Thứ tự kết chuyển sẽ giúp xác định việc thực hiện kết chuyển đối với cặp tài khoản nào trước, cặp tài khoản nào sau.

2. Khai báo thông tin Bên kết chuyển sẽ giúp xác định tài khoản được kết chuyển, sẽ chỉ kết chuyển số dư bên Nợ, bên Có hoặc cả hai bên.

3. Để sửa lại thông tin cặp tài khoản kết chuyển đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

4. Đối với các cặp tài khoản kết chuyển không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.

Last updated