Thu khác bằng tiền gửi ngân hàng

Định khoản

Nợ TK 112 Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Có TK 136 Phải thu nội bộ

Có TK 138 Phải thu khác

Có TK 244 Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

Có TK 1386 Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

Có TK 228 Đầu tư khác (TT200)

Có TK 228 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (TT133)

Có TK 338 Phải trả, phải nộp khác

Có TK 411 Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Có TK 711 Thu nhập khác

Có TK ...

Ví dụ

Ngày 21/01/2017, kế toán ghi nhận việc thu hồi khoản ký cược tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), số tiền thu hồi là 51.680.000đ.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Thu khác bằng tiền gửi ngân hàng" được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Ngân hàng\ Thu tiền, chọn chức năng Tạo mới\Thu tiền.

  • Chọn lý do thu là Thu khác.

  • Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Lưu.

  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ thu tiền gửi cần in.

Lưu ý: Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ thu khác bằng tiền gửi, phần mềm tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ tiền gửi ngân hàng. Thao tác xem báo cáo Sổ tiền gửi ngân hàng thực hiện tương tự như hướng dẫn Tại đây.

Last updated