Trả lương cho nhân viên

Định khoản

Nợ TK 334 Phải trả cho người lao động

Có TK 111, 112

Ví dụ

Ngày 29/04/2017, kế toán thực hiện chi trả lương cho nhân viên

Hướng dẫn trên phần mềm

Để thực hiện nghiệp vụ trả lương cho nhân viên, vào phân hệ Tiền lương chọn chức năng Trả lương , sau đó lựa chọn một trong hai cách thức trả lương sau:

Last updated