Giảm giá hàng mua về không qua kho

Định khoản

Nợ TK 111, 112, 331... Số tiền giảm giá hàng mua

Có TK 621, 623, 627, 641...

Có TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Ví dụ

  • Ngày 19/01/2017 mua 5 chiếc tivi LG 21 inches của công ty TNHH Hoàng Hà, xuất bán ngay.

  • Ngày 20/01/2017, doanh nghiệp phát hiện lô hàng đã mua ngày 19/01/2017 của công ty TNHH Hoàng Hà có 3 chiếc tivi bị 1 số vết xước nhỏ. Công ty TNHH Hoàng Hà cho nhân viên đến kiểm tra lại hàng và đồng ý giảm giá 1.050.000đ trên tổng giá trị hàng mua.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Giảm giá hàng đã mua về không qua kho" được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Trên phân hệ Mua hàng\Giảm giá hàng mua, chọn chức năng Tạo mới.

  • Bỏ tích chọn Giảm giá trị hàng nhập kho.

  • Nhấn vào mũi tên để tìm kiếm chứng từ cần giảm giá

  • Chọn chứng từ cần giảm giá, khai báo số lượng, đơn giá giảm trên một sản phẩm

  • Lựa chọn phương thức giảm trừ cho chứng từ giảm giá là Giảm trừ công nợ hoặc Thu tiền mặt.

  • Sau khi khai báo xong chứng từ, nhấn Lưu.

  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.

Last updated