Mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết

Định khoản

1. Trường hợp giá trị còn lại đối với TSCĐ đem đi góp vốn nhỏ hơn giá trị do các bên đánh giá lại

Nợ TK 222 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

Nợ TK 214 Hao mòn TSCĐ

Có TK 211, 213, 217

Có TK 711 Thu nhập khác (Phần chênh lệch đánh giá tăng)

2. Trường hợp giá trị còn lại của tài sản đem đi góp vốn lớn hơn giá trị do các bên đánh giá lại

Nợ TK 222 Vốn góp liên doanh

Nợ TK 214 Hao mòn TSCĐ

Nợ TK 811 Chi phí khác (Phần chênh lệch đánh giá giảm)

Có TK 211, 213, 217

Ví dụ

Ngày 16/01/2017, doanh nghiệp mang dây chuyền sản xuất thủy tinh đem đi góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết:

 • Giá trị của dây chuyền là: 1.500.000.000đ

 • Giá trị đã hao mòn là: 155.645.161đ

 • Giá trị còn lại là: 1.344.354.839đ

 • Giá trị đánh giá lại của tài sản khi mang góp vốn là: 1.350.000.000đ

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty liên kết" được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:

 • Bước 1: Ghi giảm TSCĐ:

  • Vào phân hệ Tài sản\Ghi giảm, chọn chức năng Tạo mới:

 • Chọn lý do ghi giảm là Góp vốn công ty liên kết.

 • Cột Tài sản: khai báo thông tin tài sản bị ghi giảm, đồng thời chọn lại thông tin TK xử lý giá trị còn lại là TK222.

  • Cột Hạch toán: ghi nhận bút toán ghi giảm TSCĐ do góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết.

  • Nhấn Lưu.

 • Bước 2: Hạch toán chênh lệch giá trị tài sản mang đi góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết (nếu có)

  • Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Tạo mới.

  • Khai báo xong thông tin chứng từ, nhấn Lưu.

Last updated