Bán hàng tại đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu

Định khoản

1. Khi nhận hàng của đơn vị uỷ thác xuất khẩu

Kế toán theo dõi số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của hàng nhận xuất khẩu ủy thác, thời gian xuất khẩu, đối tượng thanh toán.

2. Khi bán các hàng hoá nhận uỷ thác xuất khẩu

Nợ TK 138(1388) Tổng số phải thu của khách hàng (chi tiết đơn vị nhập khẩu)

Có TK 338(3388) Chi tiết đơn vị ủy thác xuất khẩu

3. Nộp hộ thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt cho bên giao ủy thác xuất khẩu

Nợ TK 338 (3388) Bên ủy thác xk đã tạm ứng trước tiền nộp thuế (chi tiết đơn vị ủy thác xuất khẩu)

Nợ TK 138 (1388) Bên ủy thác xk chưa tạm ứng trước tiền nộp thuế (chi tiết đơn vị ủy thác xuất khẩu)

Có TK 111, 112

4. Ghi nhận phí ủy thác xuất khẩu được nhận

Nợ TK 111, 112, 131 Tổng giá thanh toán

Có TK 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5113)

Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp

Ví dụ

Ngày 04/01/2017 nhận ủy thác hàng xuất khẩu cho công ty TNHH Tiến Đạt:

 • Sơ mi nam: Số lượng: 850 chiếc, Đơn giá: 25 USD/chiếc

 • Sơ mi nữ: Số lượng : 768 chiếc, Đơn giá: 22 USD/chiếc

Ngày 14/01/2017 đơn vị thực hiện xuất khẩu hàng cho công ty Sunsie chưa thu được tiền, đồng thời nộp thuế hộ cho công ty TNHH Tiến Đạt bằng chuyển khoản.

 • Sơ mi nam: Số lượng: 850 chiếc, Đơn giá: 25 USD/chiếc

 • Sơ mi nữ: Số lượng : 768 chiếc, Đơn giá: 22 USD/chiếc

 • Tỷ giá ngoại tệ là 22.500đ/USD, thuế suất thuế xuất khẩu 25%

Ngày 17/01/2017 đơn vị xuất hóa đơn về phí hoa hồng ủy thác giao cho công ty TNHH Tiến Đạt, số tiền: 5.000.000đ, VAT: 10%

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Bán hàng tại đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Bước 1: Nhận hàng từ bên giao ủy thác xuất khẩu

(Trước khi hạch toán chứng từ, Kế toán cần phải tích chọn Có phát sinh hàng nhận giữ hộ, gia công; nhận bán hộ, ký gửi, ký cược trên menu Hệ thống\Tùy chọn\Vật tư hàng hóa).

 • Vào phân hệ Kho, chọn Nhập kho, nhấn Tạo mới.

 • Chọn loại phiếu nhập kho là Khác (NVL thừa, HH thuê gia công...).

 • Khai báo các thông tin của phiếu nhập kho:

  • Tại cột Hàng hóa giữ hộ/bán hộ: chọn Hàng hóa bán hộ, ký gửi.

 • Nhấn Lưu.

Bước 2: Bán hàng hóa nhận ủy thác xuất khẩu.

 • Vào phân hệ Bán hàng, chọn Chứng từ bán hàng hóa, nhấn Tạo mới.

Khai báo chứng từ bán hàng ủy thác xuất khẩu:

 • Chọn loại chứng từ bán hàng là Bán hàng ủy thác xuất khẩu và chọn phương thức thanh toán.

 • Tích chọn Kiêm phiếu xuất khoLập kèm hóa đơn.

 • Chọn Loại tiền và nhập Tỷ giá quy đổi.

 • Khai báo các mặt hàng được ủy thác xuất khẩu.

 • Khai báo các thông tin về thuế và hóa đơn.

 • Khai báo các thông tin xuất kho. => TK giá vốn TK kho bỏ trống, đồng thời tại cột Hàng hóa giữ hộ/bán hộ để giá trị Hàng hóa bán hộ, ký gửi.

 • Nhấn Lưu.

Bước 3: Nộp hộ thuế xuất khẩu, thuế TTD.

Việc nộp hộ thuế cho đơn vị giao ủy thác có thể được thực hiện trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng tùy thuộc vào hình thức thanh toán là tiền mặt hay tiền gửi ngân hàng => Ví dụ: chuyển khoản nộp hộ thuế.

 • Vào phân hệ Ngân hàng, chọn Chi tiền, nhấn Tạo mới.

 • Chọn phương thức thanh toán.

 • Khai báo các thông tin chi tiết của chứng từ chi tiền:

  • Mục Tài khoản chi: Chọn tài khoản chi tiền.

  • Mục Nội dung TT: Chọn Chi khác.

  • Mục Đối tượng: Chọn đơn vị nộp thuế.

  • Cột Đối tượng: Chọn đơn vị giao ủy thác xuất khẩu.

Nhấn Lưu.

Bước 4: Ghi nhận phí ủy thác xuất khẩu được hưởng.

(Trước khi lập chứng từ, Kế toán cần phải khai báo một hàng hoá là phí ủy thác có tính chất là Dịch vụ trên danh mục Vật tư hàng hoá).

Vào phân hệ Bán hàng, chọn Chứng từ bán hàng hóa, nhấn Tạo mới.

Ghi nhận phí ủy thác xuất khẩu:

 • Chọn loại chứng từ bán hàng là Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước và chọn phương thức thanh toán.

 • Bỏ tích chọn Kiêm phiếu xuất kho.

 • Tích chọn Lập kèm hóa đơn.

 • Khai báo các thông tin chi tiết của chứng từ bán hàng.

Khai báo các thông tin về thuế và hóa đơn.

Kế toán nhập trực tiếp thông tin hóa đơn GTGT xuất cho khách hàng tại mục Hóa đơn.

 • Nhấn Lưu.

Bước 5: Bù trừ công nợ với đơn vị giao ủy thác xuất khẩu.

 • Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác, nhấn Tạo mới.

 • Khai báo thông tin bù trừ công nợ đối với đơn vị giao ủy thác xuất khẩu.

  • Chọn Đối tượng Nợ, Đối tượng Có: là đơn vị giao ủy thác xuất khẩu.

Nhấn Lưu.

Last updated