Khai báo đơn vị tính

Cho phép khai báo thông tin về từng đơn vị tính.

Cách thao tác

  • Tại màn hình danh sách đơn vị tính, chọn chức năng Tạo mới.

  • Khai báo các thông tin về đơn vị tính => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

  • Sau khi khai báo xong, nhấn Lưu.

Lưu ý:

1. Để sửa lại thông tin đơn vị tính đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

2. Đối với những đơn vị tính không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó bấm bỏ tích ở ô Theo dõi

Last updated