Tài khoản kết chuyển

Cloudify Accounting đã thiết lập sẵn thiết lập sẵn một danh sách các bút toán tự động kết chuyển doanh thu, chi phí vào cuối kỳ để xác định kết quả kinh doanh (lãi hay lỗ). Tuy nhiên, kế toán vẫn có thể bổ sung, sửa đổi các cặp tài khoản kết chuyển sao cho phù hợp với nhu cầu quản lý thực tế tại doanh nghiệp.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Tài khoản\Tài khoản kết chuyển.

Khai báo các cặp tài khoản kết chuyển

Last updated