Khai báo nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ

Cho phép khai báo thông tin về từng nhóm vật tư, hàng hoá, dịch vụ.

Cách thao tác

  • Tại màn hình danh sách nhóm vật tư, hàng hoá, dịch vụ, chọn chức năng Tạo mới.

  • Khai báo các thông tin về nhóm vật tư, hàng hoá => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

  • Sau khi khai báo xong, nhấn Lưu.

Lưu ý:

1. Để sửa lại thông tin nhóm vật tư, hàng hoá, dịch vụ, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

2. Đối với các nhóm vật tư, hàng hoá, dịch vụ không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó bấm bỏ tích chọn ô Theo dõi.

Last updated