Kiểm kê TSCĐ

1. Định khoản

1.Trường hợp kiểm kê phát hiện thừa

Ghi nhận TSCĐ thừa sau kiểm kê

Nợ TK 211 Giá trị hợp lý của TSCĐ tại thời điểm phát hiện thừa Có TK 3381 Tài sản thừa chờ xử lý 2. Trường hợp kiểm kê phát hiện thiếu

Ghi nhận TSCĐ thiếu sau kiểm kê

Nợ TK 1381 Giá trị còn lại của TSCĐ Nợ TK 214 Khấu hao lũy kế Có TK 211 Nguyên giá

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Chức năng kiểm kê TSCĐ được thực hiện thông qua các bước sau:

  • Bước 1: Lập Bảng kiểm kê TSCĐ để ghi nhận và xử lý kết quả kiểm kê

    • Vào phân hệ TSCĐ\tab Kiểm kê, nhấn Tạo mới.

  • Chọn mốc thời gian cần kiểm kê, sau đó nhấn Đồng ý, hệ thống tự động lấy danh sách tài sản đang theo dõi trên sổ tài sản.

    • Khai báo tình trạng kiểm kê tài sản còn hay mất, chất lượng tốt hay bị hỏng, sau đó chọn kiến nghị xử lý tương ứng với từng TSCĐ (hệ thống mặc định Ghi giảm đối với TSCĐ bị mất).

  • Sau khi khai báo xong, nhấn Lưu.

Last updated