Bảo trì dữ liệu

Cho phép tiến hành sửa chữa các tệp dữ liệu bị hỏng trong quá trình sử dụng. Các tệp dữ liệu có thể bị hỏng do mất điện bất ngờ khi đang vận hành chương trình, sự cố máy tính bị treo, …

Cách thao tác

Vào menu Tiện ích, chọn chức năng Bảo trì dữ liệu:

  • Chọn khoảng thời gian thực hiện bảo trì tại mục Kỳ

  • Tích chọn mục Ghi sổ các chứng từ chưa ghi sổ để thực hiện bảo trì dữ liệu cho cả những chứng từ chưa được ghi sổ

  • Nhấn Đồng ý.

Last updated