Nhập kho hàng bán bị trả lại

Định khoản

Nợ TK 152, 155, 156...

Có TK 632 Giá vốn hàng bán

Ví dụ

  • Ngày 10/01/2017 doanh nghiệp đã bán hàng cho công ty TNHH Linh Lan:

    • Điều hòa Shimazu 12.000BTU, số lượng 10, đơn giá: 8.000.000, thuế GTGT 10%,

  • Tuy nhiên đến ngày 15/01/2017, công ty TNHH Linh Lan trả lại 03 chiếc điều hòa do không đảm bảo chất lượng. Kế toán doanh nghiệp làm thủ tục nhập kho số hàng bán bị trả lại.

Hướng dẫn trên phần mềm

Trước khi thực hiện nghiệp vụ "Nhập kho hàng bán bị trả lại" kế toán cần phải lập chứng từ hàng bán bị trả lại trên tab Trả lại hàng báncủa phân hệ Bán hàng. Khi đó, nghiệp vụ "Nhập kho hàng bán bị trả lại" được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Kho\Nhập, xuất kho, chọn chức năng Tạo mới.

  • Chọn loại phiếu nhập kho là Hàng bán bị trả lại/ Tạo mới

  • Khai báo các thông tin khác của phiếu nhập kho, nhấn Lưu.

  • Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu nhập kho cần in.

Lưu ý:

1. Có thể thực hiện lập phiếu nhập kho hàng bán bị trả lại ngay trên giao diện lập Chứng từ hàng bán bị trả lại tại phân hệ Bán hàng.

Last updated