Đối tượng tập hợp chi phí

Cho phép quản lý các đối tượng tập hợp chi phí như: phân xưởng, sản phẩm, quy trình sản xuất, công đoạn sản xuất... phục vụ cho công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Đối tượng tập hợp chi phí.

Nhập khẩu danh sách đối tượng tập hợp chi phí từ file excel:

  • vào Danh mục\ Đối tượng tập hợp chi phí

  • Bấm chọn chức năng Nhập từ file

  • Bấm Tải về mẫu và nhập dữ liệu vào mẫu, rồi bấm Save để lưu file.

  • Bấm vào Chọn file, sau đó bấm Nhập khẩu.

Last updated