Nhận hàng từ bên giao đại lý

(Trước khi hạch toán chứng từ, Kế toán cần phải tích chọn Có phát sinh hàng nhận giữ hộ, gia công; nhận bán hộ, ký gửi, ký cược trên menu Hệ thống\Tùy chọn\Vật tư hàng hóa.)

  • Vào phân hệ Kho, chọn Nhập kho , nhấn Tạo mới.

  • Chọn loại phiếu nhập kho là Khác (NVL thừa, HH thuê gia công...).

  • Khai báo các thông tin của phiếu nhập kho:

    • Tại cột Hàng hóa giữ hộ/bán hộ: chọn Hàng hóa bán hộ, ký gửi.

    • Trường hợp đại lý bán đúng giá, có thể nhập thông tin giá giao đại lý tại cột Đơn giá để tiện theo dõi, làm căn cứ bán hàng.

  • Nhấn Lưu.

Last updated