Thu lãi đầu tư tài chính

Định khoản

Nợ TK 112 Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Có TK 515 Doanh thu hoạt động tài chính

Ví dụ

Ngày 14/01/2017, kế toán nhận được giấy báo Có của ngân hàng về khoản lãi đầu từ vào Công ty TNHH Bình Minh Xanh với số tiền vay là 121.857.000đ. Cùng ngày, kế toán thanh toán thực hiện hạch toán bút toán ghi nhận khoản tiền lãi trên vào phần mềm.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Thu lãi từ hoạt động đầu tư tài chính" được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Ngân hàng\Thu tiền, chọn chức năng Tạo mới\Thu tiền.

  • Chọn lý do thu là Thu lãi đầu tư tài chính.

  • Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Lưu.

  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ thu tiền gửi cần in.

Lưu ý: Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ thu lãi đầu tư tài chính, phần mềm tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ tiền gửi ngân hàng. Thao tác xem báo cáo Sổ tiền gửi ngân hàng thực hiện tương tự như hướng dẫn Tại đây.

Last updated