Tính giá thành đơn hàng

Phần mềm cho phép tính giá thành đơn hàng theo hai trường hợp sau:

Doanh nghiệp áp dụng Thông tư 133/2016/TT-BTC

Doanh nghiệp áp dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC

Last updated