Khai báo công trình

Cho phép khai báo thông tin về từng công trình được sử dụng trong công tác tính giá thành theo công trình.

Cách thao tác

Khai báo công trình

  • Tại màn hình danh công trình, chọn chức năng Tạo mới.

  • Tích chọn Công trình.

  • Khai báo các thông tin chi tiết về công trình => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

  • Sau khi khai báo xong nhấn Lưu.

Khai báo hạng mục công trình

  • Tại màn hình danh mục công trình, chọn chức năng Tạo mới.

  • Tích chọn Hạng mục công trình, đồng thời chọn công trình mà hạng mục thuộc vào.

  • Khai báo các thông tin chi tiết về hạng mục công trình => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

  • Sau khi khai báo xong nhấn Lưu.

Last updated