Khai báo vai trò và chọn người dùng cho vai trò

Cho phép khai báo thông tin về vai trò kế toán.

Cách thao tác

  • Vào menu Hệ thống\Vai trò và quyền hạn, chọn chức năng Tạo mới:

  • Khai báo các thông tin về mã và tên vai trò (bắt buộc nhập).

  • Sau khi khai báo xong nhấn Lưu.

Last updated