Khai báo vai trò và chọn người dùng cho vai trò
Cho phép khai báo thông tin về vai trò kế toán.
Cách thao tác
    Vào menu Hệ thống\Vai trò và quyền hạn, chọn chức năng Tạo mới:
    Khai báo các thông tin về mã và tên vai trò (bắt buộc nhập).
    Sau khi khai báo xong nhấn Lưu.
Last modified 2yr ago
Copy link