Lập báo cáo tài chính tổng hợp

Cho phép lập báo cáo tài chính tổng hợp và quản lý danh sách các báo cáo tài chính đã lập của doanh nghiệp, gồm:

Báo cáo tài chính tổng hợp (Bảng cân đối kế toán tổng hợp, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp)

Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp

Ví dụ

Lập báo cáo tài chính tổng hợp năm 2017 của doanh nghiệp.

Hướng dẫn trên phần mềm Nghiệp vụ "Lập báo cáo tài chính tổng hợp" được thực hiện khi làm việc trên tổng công ty của công ty đa chi nhánh (có chi nhánh hạch toán độc lập). Các bước thực hiện như sau: Lập báo cáo tài chính tổng hợp

Vào phân hệ Tổng hợp\ Lập BCTC, chọn chức năng Tạo mới\Báo cáo tài chính tổng hợp.

Chọn kỳ báo cáo và tích chọn các báo cáo tài chính cần lập.

Nhấn Đồng ý.

Hệ thống sẽ tự động lấy dữ liệu lên các báo cáo theo công thức đã được thiết lập. Để kiểm tra lại công thức lấy cho từng báo cáo, kế toán chọn chức năng Thiết lập công thức trên thanh công cụ.

Nhấn Lưu để lưu báo cáo đã lập.

Lập Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp

Vào phân hệ Tổng hợp\Lập BCTC, chọn chức năng Tạo mới\Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp.

Chọn kỳ báo cáo, sau đó nhấn Đồng ý.

Hệ thống sẽ tự động lấy dữ liệu lên các báo cáo theo công thức đã được thiết lập. Để kiểm tra lại công thức lấy cho từng báo cáo, kế toán chọn chức năng Thiết lập công thức trên thanh công cụ.

Nhấn Lưu để lưu báo cáo đã lập.

Lưu ý: Đối với dữ liệu liên năm, cột Số đầu năm/Năm trước sẽ được hệ thống tự động lấy dữ liệu. Còn với dữ liệu không phải liên năm, kế toán phải tự nhập số liệu.

Last updated