Bán hàng hoá, dịch vụ trong nước

Định khoản

1. Ghi nhận doanh thu bán hàng

Nợ TK 111, 131 Tổng giá thanh toán

Có TK 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

2. Ghi nhận giá vốn hàng bán

Nợ TK 632 Giá vốn hàng bán

Có TK 152, 155, 156...

Ví dụ

Ngày 09/01/2017, bán hàng cho công ty TNHH Bình Minh, (chưa thanh toán):

 • Điều hòa LG 12000BTU, số lượng 3, đơn giá 8.000.000đ, thuế GTGT 10%.

 • Điều hòa LG 24000BTU, số lượng 2, đơn giá 13.500.000đ, thuế GTGT 10%.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước" được thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Vào phân hệ Bán hàng, chọn Chứng từ bán hàng , nhấn Tạo mới.

 • Khai báo thông tin chi tiết về chứng từ bán hàng.

  • Chọn loại chứng từ bán hàng là Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước.

  • Chọn phương thức thanh toán.

  • Tích chọn Kiêm phiếu xuất kho.

  • Tích chọn Lập kèm hóa đơn.

  • Tại mục NV bán hàng: Chọn nhân viên tương ứng, nếu có nhu cầu theo dõi tình hình bán hàng chi tiết theo nhân viên bán hàng.

  • Mục Điều khoản TT (áp dụng với phương thức Chưa thu tiền): Chọn điều khoản đã được thiết lập trên danh mục Điều khoản thanh toán, nếu có thỏa thuận về điều kiện thanh toán với khách hàng. => Trường hợp đã thiết lập điều khoản thanh toán cho từng khách hàng tại danh mục Khách hàng, thì chương trình sẽ tự động hiển thị sẵn thông tin này theo khách hàng được chọn.

 • Khai báo các thông tin của hàng hóa, dịch vụ bán ra.

 • Khai báo các thông tin về thuế và hóa đơn:

  • Nếu không sử dụng phần mềm để quản lý việc xuất hóa đơn, Kế toán nhập trực tiếp thông tin hóa đơn GTGT xuất cho khách hàng tại mục Hóa đơn.

 • Khai báo các thông tin xuất kho. => Giá vốn xuất kho sẽ được chương trình tự động tính căn cứ vào phương pháp tính giá xuất kho đã được thiết lập trên Hệ thống\Tùy chọn\Vật tư hàng hóa.

 • Nhấn Lưu

Lưu ý:

 • Nếu chứng từ bán hàng lựa chọn phương thức Thu tiền ngay, chương trình sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt hay chuyển khoản mà tự động sinh ra các chứng từ thu tiền mặt hoặc thu tiền gửi ngân hàng trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng.

 • Có thể in được hóa đơn GTGT để xuất cho khách hàng theo mẫu tự in hoặc đặt in.

Last updated