Tính giá thành theo PP giản đơn

Phần mềm cho phép tính giá thành theo phương pháp giản đơn theo hai trường hợp sau:

Last updated